2021 வாக்குத்தத்தம் : தேவன் ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்ததும் நீ பரதேசியாய்த் தங்குகிறதுமான தேசத்தை நீ சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படி ஆபிரகாமுக்கு அருளிய ஆசீர்வாதத்தை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் அருளுவாராக.. ஆதியாகமம் 28 : 49

Contact Us

Contact Address

Kuwait Tamil Pentecostal Church

Block 4, Street 5,
Basement Lulu Exchange Building,
Abbasiya, Kuwait.

Call us : 98862520 / 55586806
Mail us : info@ktpc.org
For prayer request: prayer@ktpc.org