2021 வாக்குத்தத்தம் : தேவன் ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்ததும் நீ பரதேசியாய்த் தங்குகிறதுமான தேசத்தை நீ சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படி ஆபிரகாமுக்கு அருளிய ஆசீர்வாதத்தை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் அருளுவாராக.. ஆதியாகமம் 28 : 49
Church Programes

SATURDAY

 FASTING PRAYER @ JAHRA
11.01.2020 at 7.00 pm to 8.30 pm @ KTPC Hall

WORSHIP SERVICE @ MANGAF
11.01.2020 at 6.30 pm to 8.30 pm @ KTPC Hall

SUNDAY

 COTTAGE PRAYER 
12.01.2020 at 7.00 pm to 8.30 pm @ Ktpc Hall [Bro. Saneesh & Sis. Gisha Family]

MONDAY

HOUSE VISIT & PRAYER
13.01.2020 at 6.30 pm to 7.30 pm

  THURSDAY

   SANCTIFICATION PRAYER
16.01.2020 at 7.00 pm to 8.30 pm  @ KTPC Hall

FRIDAY

CHILDREN BIBLE SCHOOL
17.01.2020 at 4.30 pm to 5.30 pm @ KTPC Hall

WORSHIP SERVICE
17.01.2020 at 6.00 pm to 8.30 pm @ KTPC Hall

DAILY PRAYER

ALL DAY FASTING PRAYER
@ 5
.30 pm to 6.30 pm in Believer's Home

 

Welcome to Kuwait Tamil Pentecostal Church

God imparted a vision to Bro. Raj Kumar in the year 2006, as a consequence of his soul & Spiritual burden to have a Fellowship. His Family started sharing the word of God among  themselves. In a week Four more people were added. Within a few days the gathering had grown up slowly and a small prayer fellowship was organized. But His calling was as per

Mathew 28:18-20  “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of  all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And, behold, I am with you always, to the end of the age”.

Which led him to form an independent church called "KUWAIT TAMIL PENTECOSTAL CHURCH". Worshippers who have  had the ineffable love of Jesus and have experienced the gift of salvation through the Lord, strive to give what they have freely taken in. This passion of God obliges us to partner in the movement of advancing/promoting the Gospel in every potential direction/path.

At the same time as the church was praying and seeking the will of God, We started with a family before few years and we were a fellowship now and running a branch church in Canada & Soon in India. Do all to the glory of God” - 1 Corinthians 10:31

We Obey God & stand for the truth until the end of the age. If you are not a member of any church in Kuwait as per the word of God,

Acts 2:47 “Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved”.

We welcome you to get together with us in the name of Jesus and worship together to lift the Holy name of God.

"They that trust in the Lord shall be as mount zion,which cannot be removed,but abideth for ever" Psalms 125:1

Church Schedules

WORSHIP SERVICE
Every Friday at 6.00 pm to 8.30 pm in KTPC Hall @ Abbasiyah

WORSHIP SERVICE
Every Saturday at 6.30 pm to 8.30 pm in KTPC Hall @ Mangaf

FASTING PRAYER
Every Saturday at 7.00 pm to 8.30 pm @ Jahra Hall

COTTAGE PRAYER
Every Sunday at 7.00 pm to 8.30 pm  @ Beliver's Home

HOUSE VISIT & PRAYER  
Every Monday at 6.30 pm to 7.30 pm  @ Beliver's Home

CAMP MINISTRY
Every Wednesday  at 7.00 pm to 8.00 pm 

SANCTIFICATION PRAYER 

Every Thursday at 7.00 pm to 8.30 pm @ KTPC Hall

FULL NIGHT PRAYER
Every 3rd Thursday  at 11.00 pm to 4.00 am in KTPC Hall

GENTS & LADIES PRAYER
Every last Thursday  at 7.00 pm to 8.30 pm in KTPC Hall

KIDS BIBLE CLASS
Every Friday  at 4.30 pm to 5.30 pm in KTPC Hall

PAALAIVANA SATHAM - MAGAZINE ISSUE 
Every Month first Friday in Worship @ KTPC Hall

ALL DAY FASTING PRAYER
Every Day at 5.30 pm to 6.30 pm in Believer's Home