2021 வாக்குத்தத்தம் : தேவன் ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்ததும் நீ பரதேசியாய்த் தங்குகிறதுமான தேசத்தை நீ சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படி ஆபிரகாமுக்கு அருளிய ஆசீர்வாதத்தை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் அருளுவாராக.. ஆதியாகமம் 28 : 49

Download English Bible

Click on the download button below to download a FREE King James Version Bible program to your computer.

Download

File Size: 14.33 MB
Operating System: Windows 95/98/ME/XP/Vista/7
Resolution Setting: 800X600 or better
Version: 8.0.0
Author: Craig Richmond
This software is provided as is, without warranty of any kind, either expressed or implied.


Installation Instructions:

 1. When the Bible program download window appears,
  select the "Save" the file option and then select the folder to save the file to (such as "Temp".)
 2. When the download is complete, extract the
  downloaded zip files to the folder you selected (such as "C:\Temp".)
 3. On your desktop, select "Start" and then "Run."
 4. In "Run" type in the following (C:\Temp\setup.exe) and then click "OK."
  Note: if "Temp" is not the folder you extracted the files to, replace "Temp" with that folder name.
 5. After the installation is complete, on your desktop select
  "Start" , "Programs" and then the "The Holy Bible" option to begin using the Holy Bible program.

Features: The King James Bible program has over 12,000 topics, parables, Messianic prophecies, topic searches, maps, and book marks. Included are Nave's Topics, Easton's Bible Dictionary, Matthew Henry's Commentary, Torry's Topics and Hitchcock's Bible names. You can also customize features such as font style, size and color. Microsoft Word can also be used. Another feature is that you can generate your own topics list.

Church Schedules

WORSHIP SERVICE
Every Friday at 6.00 pm to 8.30 pm in KTPC Hall @ Abbasiyah

WORSHIP SERVICE
Every Saturday at 6.30 pm to 8.30 pm in KTPC Hall @ Mangaf

FASTING PRAYER
Every Saturday at 7.00 pm to 8.30 pm @ Jahra Hall

COTTAGE PRAYER
Every Sunday at 7.00 pm to 8.30 pm  @ Beliver's Home

HOUSE VISIT & PRAYER  
Every Monday at 6.30 pm to 7.30 pm  @ Beliver's Home

CAMP MINISTRY
Every Wednesday  at 7.00 pm to 8.00 pm 

SANCTIFICATION PRAYER 

Every Thursday at 7.00 pm to 8.30 pm @ KTPC Hall

FULL NIGHT PRAYER
Every 3rd Thursday  at 11.00 pm to 4.00 am in KTPC Hall

GENTS & LADIES PRAYER
Every last Thursday  at 7.00 pm to 8.30 pm in KTPC Hall

KIDS BIBLE CLASS
Every Friday  at 4.30 pm to 5.30 pm in KTPC Hall

PAALAIVANA SATHAM - MAGAZINE ISSUE 
Every Month first Friday in Worship @ KTPC Hall

ALL DAY FASTING PRAYER
Every Day at 5.30 pm to 6.30 pm in Believer's Home